මම

මම

Saturday, 2 May 2015

මගේ නොවන මම

මම මට වත් අයිති නැති,..
කොටින්ම කිව්වොත්,
මම කියලා කෙනෙක්වත් නැති..
මේ විශ්වයේ..
මම
මගේ කරගන්න..
බැරි උන දේවල්...
මතක් කර කර..
මම..
මගේ නොවන
මගේ ම හිත
අඬවනවා....

No comments:

Post a Comment